Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden & verzakingsrecht shop.verleyzen.be:

Door gebruik te maken van onze website, en via deze website goederen te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande verkoopsvoorwaarden:

 1. 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. 2. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht werkdagen, zaterdag inbegrepen, na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur of leverbon te vermelden.
 3. 3. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
 4. 4. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd tegen 15% per jaar. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% op het factuurbedrag.
 5. 5. Verzakingrecht bij verkoop op afstand: De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van de motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstovereenkomst. Dit recht is niet van toepassing bij bestelling van volledig gemonteerde sets banden en wielen en vanaf de effectieve montage van bestelde banden. Indien de consument reeds betaalde en indien de bestelling onder de juiste voorwaarden is geannuleerd, engageert Banden Verleyzen zich ertoe de betalingen zo spoedig mogelijk terug te geven en dit zonder kosten.
 6. 6. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
 7. 7. Alle door Banden Verleyzen bevestigde bestellingen worden op het door U aangegeven montagepunt geleverd.
 8. 8. In geval van betwisting zijn alleen het Vredegerecht te Asse of de rechtbank van eerste aanleg of de handelsrechtbank te Brussel bevoegd.
 9. 9. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van zeven werkdagen, zaterdag inbegrepen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
 10. 10. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lockout, staking van de andere partij, goederen niet langer verkrijgbaar, e.d. ...
 11. 11. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillisement of kennelijk onvermogen van de klant.
 12. 12. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 13. 13. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 14. 14. Bij het merendeel van de producten staat een korte beschrijving of meer gedetailleerde info. Dit is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of vergissingen ons meegedeeld door de leverancier of producent. U kan deze beschrijvingen en kenmerken steeds verifiëren op de website van de producent en deze primeren steeds op de informatie door Banden Verleyzen verstrekt. In geval van twijfel kan u steeds mailen voor meer informatie omtrent een product. Alle afbeeldingen op de website zijn steeds louter informatief en onder voorbehoud van fouten of vergissingen buiten onze wil om. Deze afbeeldingen zijn niet bindend.
 15. 15. De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis, en worden door Banden Verleyzen voor zover als mogelijk nagekomen.
 16. 16. Vertragingen wettigen geenszins het afzeggen van de bestelling, of het verbreken van de koop, tenzij anders overeengekomen. Vertragingen wettigen geenszins een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.
 17. 17. Waarborgen worden alleen schriftelijk overeengekomen volgens de voorwaarden en verplichtingen van de overeenkomstige leverancier van Banden Verleyzen, waarbij Banden Verleyzen alleen als bemiddelaar zal optreden. Van enige andere wettelijke waarborgen of verplichtingen kan geen sprake zijn.
 18. 18. Alleen het Belgisch recht is van toepassing op onze contracten.
Hoe kies ik de juiste bandenmaat? meer info

Alle prijzen:

 • incl. BTW
 • incl. montage
 • incl. milieubijdrage